Sri Rama Navavaranam Kirttanas of Muttusvami Dikshitar, edited by A Anantakrshnayyar, 1957

Dublin Core

Title

Sri Rama Navavaranam Kirttanas of Muttusvami Dikshitar, edited by A Anantakrshnayyar, 1957

Creator

A. Ananthakrshnayyar

Identifier

0079

Language

Samskrta / Tamiz

CatalogID

BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIrAma-navAvaraNam-1957-0079.pdf

Description

Subject

Music- Karnataka
Music- Muttusvami Dikshita, Kirtana-s, God Rama

Publisher

Sri Guruguha Gana Vidyalaya Pracuram, Kalkatta

Type

Text

Date

2015-05-16

Format

Book scan