BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIrAma-navAvaraNam-1957-0079

Dublin Core

Title

BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIrAma-navAvaraNam-1957-0079

Creator

A. Ananthakrshnayyar

Identifier

0079

Language

Samskrta / Tamiz

CatalogID

BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIrAma-navAvaraNam-1957-0079

Description

Subject

Music- Karnataka
Music- Muttusvami Dikshita, Kirtana-s, God Rama

Publisher

Sri Guruguha Gana Vidyalaya Pracuram, Kalkatta

Contributor

Ramanathan N

Type

Text

Date

2015-05-16

Format

Book scan