BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIkrshNanavAvaraNam-1957-0072

Dublin Core

Title

BkTm-AnantakrshnayyarA-SrIkrshNanavAvaraNam-1957-0072

Creator

A Ananathakrshnayyar

Identifier

0072

Language

Samskrta / Tamiz

CatalogID

BkTm-0072

Description

Subject

Music- Karnataka
Music- Muttusvami Dikshitar, Kirtana-s on Krshna

Publisher

Sri Guruguha Gana Vidyala Pracuram, Kalkatta

Contributor

Ramanthan N

Type

Text

Date

2015-05-16

Format

Book scan