Sangitaratnakara of Sarngadeva (Svaragatadhyaya - Part)

Dublin Core

Title

Sangitaratnakara of Sarngadeva (Svaragatadhyaya - Part)

Creator

Sarngadeva

Identifier

0022

Language

Samskrtam

CatalogID

MssSkt-sangItaratnAkara-(sangIta-cUDAmaNi)-0022.pdf

Description

Type

Manuscript