Lakshya-Lakshana Padem of Sahaji Maharaj, edited by N Visvanathan and R Vivekananda Gopal

Dublin Core

Title

Lakshya-Lakshana Padem of Sahaji Maharaj, edited by N Visvanathan and R Vivekananda Gopal

Creator

Author: Sahaji Mahajaraj
Editors: Visvanathan N and Vivekananda Gopal R

Identifier

0016

Language

Marathi

CatalogID

BkMar-VisvanathanN-ed-lakshya-lakshaNa-padEm-of-Sahaji-Maharaj-0016.pdf

Description

Type

Book